Štampa

Pravilnik o jedinstvenim kriterijima o postupku i izboru zaposlenika

Autor admin1 on .

 

 

       PRAVILNIK O JEDINSTVENIM KRITERIJIMA O POSTUPKU I IZBORU ZAPOSLENIKA

 

Na osnovu člana 6 i 7 Pravilnika o radu JU Srednje mašinsko-saobraćajne škole, Školski odbor na sjednici održanoj dana___________ donosi

PRAVILNIK O JEDINSTVENIM KRITERIJIMA O POSTUPKU I IZBORU ZAPOSLENIKA

OPĆE ODREDBE
Ovim Pravilnikom se reguliše rad komisije za prijem kandidata na radna mjesta koja se traže konkursom.

Član I
Konkursnu komisiju imenuje Školski odbor na prijedlog direktora škole. Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana.
Predsjednika imenuje Školski odbor na prijedlog direktora škole i odgovoran je za ispravnost rada komisije, jedan član ispred društvene zajednice i jedan član iz reda predstavnika roditelja.

Član II
Konkursna komisija pregleda dokumentaciju, evidentira svaki prispjeli dokument, konstatuje da li kandidat formalno-pravno zadovoljava uslove tražene konkursom ili ne.

Član III
Kandidati koji formalno-pravno zadovoljavaju uslove upućuju se komisiji za inervju koja će obaviti intervju u skladu s Pravilnikom.

Član IV
U slučaju da dovoljan broj kandidata koji konkurišu na određeno radno mjesto ne zadovoljava uslove predviđene konkursom tada se postupa u skladu sa članom 95 Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a.

Član V
Intervju sa kandidatima sastoji se iz dva dijela.
Prvi dio je pismeni, kome su obavezni pristupiti svi kandidati koji su vezani za nastavni proces.
Pismeni dio sastoji se iz dva dijela metodike nastavnog rada, poznavanje pedagoške dokumentacije i drugi dio ispita vezan za poznavanje struke predviđene Nastavnim planom i programom u kojoj će kandidat raditi kao predmetni nastavnik.
Usmeni dio intervjua je razgovor sa kandidatima koje obavlja Direktor škole sa svojim saradnicima.

Član VI
Komisiju za intervju imenije Škloski odbor na prijedlog Direktora škole i to sljedećim redosljedom predsjednik iz reda Školskog odbora, jedan član (sekretar komisije) i treći promjenjivi član za svako radno mjesto pojedinačno, imenuje se iz reda nastavnika iz odgovarajućeg Stručnog aktiva kojem bi kandidat pripadao. Njega iimenuje Školski odbor na prijedlog direktora škole.
Predsjednik komisije na pismenom dijelu odgovoran je za ispravnost rada komisije, član koji je ujedno i sekretar komisije vodi zapisnik o bodovanju kandidata poslije urađenih testova sabira ih zajedno sa članom koji je iz reda Stručnog aktiva. Uloga člana iz određenog Stručnog aktiva je da pregleda dio koji se odnosi na premet za koji je kandidat konkurisao.

Član VII
Broj bodova na pismenom dijelu je maksimalno 70, od toga
Metodika nastavnog rada i poznavanje pedagoške dokumentacije, max  35 bodova
Poznavanje struke predviđene Nastavnim planom i programom, max 35 bodova
Komisija koja će raditi ovaj dio ispita će imati tačne odgovore na zadana pitanja. Pripremu testova za pismeni dio intervjua će sastavljati Direktor škole zajedno sa svojim saradnicima.
Komisija je odgovorna za ispravnost bodovanja svakog kandidata.

Član VIII
Kandidat koji je pristupio pismenom dijelu ispita mora imati 60% od ukupnog broja bodova predviđenih iz oba dijela pismenog ispita, da bi pristupio usmenom dijelu ispita.

Član IX
Kod predmeta za koje se konkursom traže posebni uslovi dio pismenog dijela koji se odnosi na struku je eliminatoran, ako  ne osvoji 70% predviđenih bodova tog dijela ispita.

Član X
Kandidat koji ne pristupi prvom dijelu intervjua nema pravo pristupiti drugom dijelu.

Član XI
Ukoliko svi prijavljeni kandidati nemaju stručni ispit, rade samo dio koji se odnosi na predmet za koji konkurišu, te ukoliko zadovolje upućuju na usmeni dio intervjua, a ukoliko ne zadovolje  taj dio ne upućuju se na usmeni dio intervjua.

Član XII
Komisiju za intervju sa kandidatima koji su zadovoljili pismeni dio ispita imenuje Direktor škole.

Član XIII
Usmeni dio ispita sastoji se od šest pitanja gdje svaki član komisije postavlja po dva ista pitanja svakom kandidatu. Boduje ih od 0 -10. Bodovi svih članova komisije se sabiraju i dodaju bodovima sa pismenog dijela.

Član XIV
Nakon završene konkursne procedure, konkursna komisija pravi rang listu kandidata i predlaže Školskom odboru.

Član XV
Kandidati koji su u stalnom radnom odnosu u drugim školama unutar Hercegovačko –neretvanskog kantona a ostali su bez nastavne norme imaju prednost prilikom prijema u
odnosu na druge kandidate koji su se prijavili na konkurs.

Član XVI
Ukoliko se na konkurs prijavi kandidat ili više njih koji ispunjavaju uslove iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i njihovih porodica « Službene novine « HNK-a  broj 6/06. Konkursna komisija će u svom radu primjenjivai  član 27 istog zakona.

Član XVI
Svi zapisnici o radu komisija za izbor kandidata vode se u svesci 20x30 cm.

Član XVII
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici Školskog odbora.

 


Mostar_________
Broj:___________
                                                                                          Predsjednik Školskog odbora
                                                                                           ______________________
                                                                                                 Rasim Prguda

 

ideo.ba - Kreativna rjesenja